บริการของเรา

 • ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้
 • ดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล
 • ดูแลผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ แผลกดทับ
 • ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม พาร์กินสัน
 • ดูแลกิจวัตรประจำวัน ทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนอาหาร และช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทั่วๆไป
 • บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
 • สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับอาหารทางสายยาง มีบริการอาหารปั่น วันละ 4-5 มื้อ ตามสูตรของโรงพยาบาล
 • ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
 • วัดระดับสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ)
 • ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว
 • มีการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของผู้สูงอายุ
 • บริการให้การพยาบาล เช่น ทำแผล เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ
 • มีการกาพภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
 • กรณีตรวจพบอาการผิดปกติ ทางเราสามารถส่งต่อ รพ. ตามที่ท่านระบุหรือ รพ. ใกล้เคียง

 เงื่อนไขผู้เข้ารับบริการ

 • ไม่มีโรคติดต่อ
 • ไม่มีอาการทางจิตเวช
 • ไม่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือเป็นโรคในระยะสุดท้าย
 • ไม่ต้องการการพยาบาลอย่างพิเศษ เช่น การให้ยาทางหลอดเลือดดำ ,                  การให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ ,การให้ออกซิเจน ,การใช้เครื่องช่วยหายใจ (กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติม)